I. Wstęp

II. Definicje

W niniejszym Regulaminie terminom wskazanym poniżej przypisuje się następujące znaczenie:

"Dane Pojazdu" oznaczają zbiór różnego rodzaju danych, dostępnych na Stronie i uzyskanych z Bazy Danych, które zawierają informacje o określonym pojeździe (mogą zawierać informacje odnośnie historii pojazdu, danych technicznych, środków poprawy bezpieczeństwa pojazdu itp.), i które należy traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny historii i stanu danego pojazdu, ponieważ nie są one w pełni zweryfikowanie co do zgodności z aktualnym stanem faktycznym tego pojazdu.

"Konsument" oznacza każdą osobę fizyczną, która działa w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.

"Baza Danych" oznacza wszelkie dostępne nam źródła Danych Pojazdu, w szczególności naszą bazę danych "Autoiso" i bazy danych, z którymi współpracujemy, w szczególności National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS, http://www.vehiclehistory.gov/), National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA, http://www.nhtsa.gov/), Vehicle & Operator Services Agency (VOSA, https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency) oraz inne bazy danych zawierające dane o pojazdach.

"Numer VIN" oznacza numer identyfikacyjny pojazdu (Vehicle Identification Number), używany przez branżę motoryzacyjną do zidentyfikowania konkretnego egzemplarza pojazdu silnikowego, ciągnika, motocykla, skutera i motoroweru, zgodnie z definicją w normie ISO 3833.

III. Licencja do używania Strony i dostępnych na niej materiałów

IV. Użytkowanie Strony

V. Ograniczony dostęp

VI. Zawartość zamieszczona przez Użytkownika

VII. Procedura uzyskania Danych Pojazdu oraz płatności

VIII. Ograniczone oświadczenia i zapewnienia oraz zgłaszanie reklamacji

IX. Wyłączenie odpowiedzialności

X. Zwolnienie ze zobowiązań

Użytkownicy niebędący Konsumentami zwalniają nas od rekompensaty wszelkich strat, szkód, odszkodowań, kosztów, odpowiedzialności i wydatków (w tym kosztów związanych z jakimikolwiek postępowaniami oraz każdej zapłaconej przez nas osobie trzeciej kwoty tytułem ugody) związanych z jakimkolwiek naruszeniem przez użytkownika niniejszego Regulaminu, oraz są zobowiązani do zwrócenia nam poniesionych przez nas kosztów, o których mowa powyżej.

XI. Naruszenia Regulaminu

Z zastrzeżeniem wszelkich innych naszych uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu, w przypadku naruszenia przez użytkownika w jakikolwiek sposób niniejszego Regulaminu, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za właściwe w celu reakcji na naruszenie, a umożliwiające powstrzymanie dalszego naruszenia oraz ograniczenie powstania dalszej szkody, wliczając w to zawieszenie dostępu użytkownika do Strony, uniemożliwienie dostępu do Strony użytkownikowi, zablokowanie dostępu do Strony dla danego adresu IP, skontaktowanie się z provider-em Internetu użytkownika w celu zablokowania dostępu do Strony lub skierowania sprawy na drogę sądową.

XII. Zmiana postanowień Regulaminu

XIII. Cesja

Użytkownicy nie mogą przenosić, udostępnić innym lub w inny sposób rozporządzać swoimi prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu, jak i zaciągać zobowiązania odnośnie tych praw i obowiązków.

XIV. Klauzula salwatoryjna

W przypadku gdy którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zastanie uznane przez sąd lub inną właściwą władzę za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają wiążące. Jeżeli nieważne lub bezskuteczne postanowienie byłoby ważne po usunięciu jego części, ta część będzie uznana za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie uznawana za obowiązującą.

XV. Wyłączenie praw osób trzecich

Regulamin określa wyłącznie relacje między nami a użytkownikami Strony i nie przewiduje żadnych uprawnień dla osób trzecich ani nie uprawnia ich do powoływania się na którekolwiek z jego postanowień lub żądania wykonania tych postanowień. Wykonanie postanowień Regulaminu nie wymaga uzyskania zgody jakiejkolwiek osoby trzeciej.

XVI. Zakres umowy

Niniejszy Regulamin, łącznie z naszą Polityką Prywatności i cenami usług wskazanymi na Stronie, stanowi umowę między nami a użytkownikiem odnośnie korzystania ze Strony i zastępuje wszelkie wcześniejsze regulacje dotyczące korzystania ze Strony.

XVII. Dostęp dla konsumentów do systemu informacyjnego NMVTIS - wyłączenie odpowiedzialności

XVIII. Zasób danych w systemie NMVTIS

XIX. Prawo właściwe i jurysdykcja

XX. Prawo odstąpienia od umowy