1. Wstęp

  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod nazwą "Automo", w domenie internetowej "www.automo.pl" (dalej zwanej "Stroną"). Korzystanie ze Strony oznacza zgodę na stosowanie całego niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy nie wyrażasz zgody na stosowanie niniejszego Regulaminu lub któregokolwiek z jego postanowień, powinieneś natychmiast opuścić niniejszą Stronę.

  Pełna nazwa naszej firmy jest następująca "VIN-Info Sp. z o.o.". Nasz numer identyfikacji podatkowej w Polsce (NIP-PL) to: PL6342735908. Nasz adres prowadzenia działalności to: ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice (Polska). Można się z nami kontaktować poprzez wypełnienie formularza na stronie "Kontakt" lub za pośrednictwem adresu e-mail: info[at]automo[dot]pl.

  Strona umożliwia uzyskanie różnych rodzajów Danych Pojazdu (definicja "Danych Pojazdu" znajduje się poniżej), które mogą zawierać: tytuł prawny, historię pojazdu, dane techniczne itp. Dane Pojazdu pochodzą z naszej bazy danych "Automo24" lub z innych baz danych podmiotów, z którymi współpracujemy (zobacz definicję "Bazy Danych" poniżej). Dostęp do Danych Pojazdu może być odpłatny. Dane Pojazdu nie zawierają żadnych danych osobowych. Rodzaj informacji zawartych w Danych Pojazdu może się różnić. Możliwość uzyskania poszczególnych informacji zależy od tego, czy poszczególne informacje są dostępne w Bazie Danych. Przed wygenerowaniem Danych Pojazdu istnieje możliwość sprawdzenia, czy Baza Danych zawiera konkretny rodzaj informacji.

  Usługi dostępne na Stronie przeznaczone są dla osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

  By korzystać ze Strony trzeba mieć ukończone 18 lat. Korzystanie ze Strony oraz zgoda na Regulamin potwierdza, że ukończyłeś 18 rok życia.

  Strona używa plików zwanych ciasteczkami (cookies). Korzystanie niniejszej Strony stanowi wyrażenie zgody na używanie przez nas ciasteczek zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności i niniejszego Regulaminu. Używanie przez nas danych osobowych uregulowane jest w naszej Polityce Prywatności, dostępnej na naszej Stronie, oraz w przepisach niniejszego Regulaminu.

  By móc korzystać ze Strony użytkownik musi używać urządzenia mającego dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 9.0 lub podobny program. By móc korzystać z niektórych funkcjonalności Strony należy korzystać z oprogramowania Java i Java Script, jak i zezwolić na używanie ciasteczek. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępu do danych zamieszczonych na naszej Stronie w wyniku braku zgodności urządzenia użytkownika z wymaganiami technicznymi wskazanymi powyżej.

 2. Definicje

  W niniejszym Regulaminie terminom wskazanym poniżej przypisuje się następujące znaczenie:

  "Dane Pojazdu" oznaczają zbiór różnego rodzaju danych, dostępnych na Stronie i uzyskanych z Bazy Danych, które zawierają informacje o pojazdach (mogą zawierać informacje odnośnie tytułu prawnego, historii pojazdu, danych technicznych, środków poprawy bezpieczeństwa pojazdu itp.).

  "Konsument" oznacza każdą osobę fizyczną, która działa w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.

  "Baza Danych" oznacza naszą bazę danych "Automo24", bazy danych, z którymi współpracujemy, tj.: National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS, http://www.vehiclehistory.gov/), National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA, http://www.nhtsa.gov/), Edmunds (http://www.edmunds.com/) i Vehicle & Operator Services Agency (VOSA, https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency), oraz inne bazy danych.

  "Numer VIN" oznacza numer identyfikacyjny pojazdu (Vehicle Identification Number), używany przez branżę motoryzacyjną do zidentyfikowania konkretnego egzemplarza pojazdu silnikowego, ciągnika, motocykla, skutera i motoroweru, zgodnie z definicją w ISO 3833.

  "Strona" oznacza prowadzoną przez nas stronę internetową pod nazwą "Automo", pod domeną "www.automo.pl".

 3. Licencja do używania Strony i dostępnych na niej materiałów

  Z zastrzeżeniem innych postanowień, wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony oraz do materiałów zawartych na Stronie przysługują nam lub naszym licencjodawcom. Z zastrzeżeniem poniższej licencji wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

  Użytkownicy mogą oglądać, ścigać pliki w celu buforowania, wyłącznie w celu własnego użytku, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych poniżej oraz w pozostałych częściach Regulaminu.

  Zakazane są:

  1. dystrybucja materiałów uzyskanych ze Strony (wliczając dystrybucję na innej stronie internetowej);
  2. sprzedaż, najem albo udzielenie sublicencji odnośnie Strony i materiałów znajdujących się na Stronie;
  3. odtwarzanie publiczne jakichkolwiek materiałów dostępnych na Stronie;
  4. reprodukowanie, zwielokrotnienie, kopiowanie lub inne korzystanie z materiałów zgromadzonych na Stronie w celach komercyjnych;
  5. zmienianie lub w inny sposób modyfikowanie jakichkolwiek materiałów znajdujących się na Stronie; lub
  6. dystrybuowanie materiałów uzyskanych ze Strony,

  bez uzyskania naszej wyraźnej pisemnej zgody na powyższe.

 4. Użytkowanie Strony

  Zakazane jest używanie Strony w jakikolwiek sposób szkodliwy dla niej lub wpływający negatywnie na możliwość korzystania ze Strony; lub w jakikolwiek inny sposób, który jest nielegalny, bezprawny, szkodliwy lub powiązany z jakimkolwiek nielegalnym, bezprawnym lub szkodliwym celem lub działaniem. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do wszelkich informacji i materiałów, w tym graficznych i innych, dostępnych na Stronie.

  Zakazane jest korzystanie ze Strony w celu kopiowania, korzystania, przechowywania, transmitowania, wysyłania, publikowania lub dystrybuowania jakichkolwiek materiałów, które zawierają jakiegokolwiek oprogramowanie szpiegowskie, wirusa, konia trojańskiego, robaka, keystroke logger, rootkit lub inne szkodliwe oprogramowanie lub urządzenia, lub odwołują się do nich.

  Zakazane jest jakiekolwiek systematyczne lub automatyczne pozyskiwanie danych ze Strony lub danych powiązanych ze Stroną (w tym za pomocą następujących technik: scraping, data mining, data extraction i data harvesting) bez naszej pisemnej zgody.

  Zakazane jest korzystanie ze Strony w celu transmisji lub wysyłania niezamówionej informacji handlowej.

  Zakazane jest wykorzystywanie Strony do jakichkolwiek celów marketingowych bez naszej pisemnej zgody.

 5. Ograniczony dostęp

  Dostęp do części zasobów Strony jest ograniczony. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do innych zasobów Strony lub ograniczenia dostępu do całej Strony, według naszego uznania.

  W przypadku uzyskania od nas przez użytkownika loginu lub loginu i hasła umożliwiających dostęp do zasobów z ograniczonym dostępem znajdujących się na Stronie lub innych zawartości lub usług z ograniczonym dostępem, użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia hasła i loginu, by nie został on ujawniony żadnej osobie trzeciej.

  Możemy dezaktywować każde hasło jak i login według własnego uznania, bez uprzedniego powiadomienia oraz bez przesłania stosownego wyjaśnienia.

 6. Zawartość zamieszczona przez Użytkownika

  Zawartość zamieszczona przez użytkownika nie może być niezgodna z prawem, Netykietą lub naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, ani nie może dawać podstaw do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem lub środkiem prawnym przeciwko użytkownikowi, nam lub osobie trzeciej (w każdym przypadku, w zakresie każdego prawa właściwego).

  Zakazane jest umieszczanie na Stronie jakichkolwiek treści, które są lub były przedmiotem jakiegokolwiek toczącego się obecnie lub grożącego w przyszłości postępowania spornego lub innego jemu podobnego.

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub usunięcia jakichkolwiek treści lub materiału zamieszczonego na Stronie, przechowywanego lub opublikowanego na niej.

  Z zastrzeżeniem wszelkich przepisów niniejszego Regulaminu w odniesieniu do treści i innych materiałów umieszczonych na Stronie przez użytkownika, nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania zamieszczanych lub publikowanych na Stronie treści i materiałów.

  Wszelkie dane zamieszczone przez użytkownika na Stronie powinny być również zachowane na jego własnych urządzeniach. Dane znajdujące się w Bazie Danych lub Stronie mogą bowiem w każdym czasie zostać utracone lub usunięte. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych na Stronie.

 7. Procedura uzyskania Danych Pojazdu oraz płatności

  Dostęp do niektórych zasobów Strony oraz generowanie Danych Pojazdu są odpłatne. W takim wypadku płatności dokonywane są wyłącznie przez serwis płatniczy wskazany na Stronie (taki jak PayPal lub PayU) z użyciem karty kredytowej lub w inny sposób tam wskazany.

  By otrzymać Dane Pojazdu należy najpierw wskazać Numer VIN lub inne dane pojazdu (wskazane w formularzach na Stronie) w celu uzyskania informacji, czy posiadamy dane dotyczące konkretnego pojazdu. Następnie należy zarejestrować się na Stronie i wybrać jedną z opcji otrzymania Danych Pojazdów, aby umożliwić nam świadczenie wskazanych usług. Umowę między użytkownikiem a nami o dostarczenie Danych Pojazdu uznaje się za zawartą w chwili dokonania płatności przez użytkownika. Przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności stanowią część zawieranej między nami umowy.

  Płatności dokonywane za usługi dostępne na Stronie są wykonywane za pośrednictwem serwisów płatniczych wskazanych na Stronie (jak PayPal lub PayU). W związku z tym płatności dotyczące usług świadczonych na Stronie podlegają regulaminom tych serwisów płatniczych, dostępnym na stronach tych podmiotów.

  Ceny za poszczególne rodzaje Danych Pojazdu są podane na Stronie.

  Na Stronie można zamówić pakiety umożliwiające uzyskanie określonej ilości Danych Pojazdu w określonym czasie. Ceny takiego pakietu (wskazane na Stronie) różnią się i zależą od okresu ważności pakietu oraz ilości Danych Pojazdu możliwych do uzyskania na podstawie zakupionego pakietu.

  W przypadku gdy Baza Danych jest niedostępna w okresie ważności pakietu przez okres dłuższy niż jeden dzień, okres ważności tego pakietu na żądanie jego użytkownika zostanie odpowiednio przedłużony.

  Dane Pojazdu są generowane automatycznie oraz, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych na Stronie, są dostępne natychmiast po zawarciu przez nas i użytkownika umowy o dostarczenie Danych Pojazdu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w generowaniu Danych Pojazdu, które mogą pojawić się w związku z problemami technicznymi, które są spowodowane przez osobę trzecią lub prace konserwacyjne, albo przez aktualizację oprogramowania.

  W przypadku zgłoszenia chęci uzyskania faktury, zostanie ona przesłana na adres e-mail użytkownika. Korzystanie z usług świadczonych na Stronie oznacza wyrażenie zgody na doręczenie faktury na adres e-mail. W chwili rejestracji na Stronie należy wskazać chęć uzyskania faktury.

 8. Ograniczone oświadczenia i zapewnienia oraz zgłaszanie reklamacji

  Na podstawie umowy z użytkownikiem o dostarczenie Danych Pojazdu jesteśmy zobowiązani do zapewnienia dostępu, bez wad, do Danych Pojazdu, jakie znajdują się w danej chwili w Bazie Danych. Dane Pojazdu stanowią jedynie pomoc i wskazówki dla użytkownika, a Baza Danych nie jest urzędową bazą danych. W związku z tym, z powodów obiektywnych, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Dane Pojazdu są kompletne i w pełni zgodne z aktualnym stanem rzeczywistym i aktualne.

  Generujemy Dane Pojazdu wyłącznie na podstawie danych, które posiadamy w Bazie Danych w momencie zlecenia dostarczenia Danych Pojazdu. Dlatego w przypadku korzystania z jakichkolwiek usług na Stronie może się zdarzyć, że niektóre żądane informacje nie będą dostępne lub mogą nie być aktualne albo nie w pełni zgodne z aktualnym stanem rzeczywistym. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie braki informacji w Danych Pojazdu lub brak możliwości wygenerowania Danych Pojazdu w związku z brakiem żądanych informacji w Bazie Danych lub tym, że są nieaktualne.

  Specyfikacja pojazdu dostępna w Danych Pojazdu oparta jest na odkodowaniu Numeru VIN (który identyfikuje producenta pojazdu i informacje pojeździe). Dlatego specyfikacja ta nie wykaże zmian dokonanych w konkretnym pojeździe po jego wyprodukowaniu.

  W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami, w granicach przewidzianych prawem właściwym nie składamy żadnych zapewnień, nie udzielamy gwarancji co do jakości, wyłączamy rękojmię oraz nie składamy zapewnień co do standardów wykonywania usług na Stronie i korzystania ze Strony (w szczególności wyłączamy wszelkie gwarancje, nie składamy żadnych zapewnień przewidzianych w obowiązującym prawie odnośnie satysfakcjonującej jakości, przydatności do celu lub zachowania należytej staranności i umiejętności) oraz nie gwarantujemy prawidłowości odkodowania Numeru VIN.

  W przypadku zauważenia problemów technicznych na Stronie lub zauważenia niekompletności lub nieaktualności informacji dostarczanych przez nas, jak i wszelkich skarg dotyczących Strony (reklamacje), należy niezwłocznie nas powiadomić przez użycie formularza na stronie "Kontakt" lub przez napisanie do nas wiadomości na adres e-mail wskazany w Punkcie 1 powyżej. W uzasadnionych przypadkach odpowiemy na wiadomość niezwłocznie.

 9. Wyłączenie odpowiedzialności

  Żadne postanowienie w niniejszym Regulaminie (a) nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za wyrządzoną z winy umyślnej szkodę lub umyślne wprowadzenie w błąd; (b) nie ogranicza naszej lub odpowiedzialności użytkownika w jakikolwiek sposób, który byłby sprzeczny z prawem właściwym; ani (c) nie wyłącza odpowiedzialności naszej lub użytkownika, jeżeli w tym zakresie odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z prawem właściwym; w szczególności Regulamin nie wyłącza odpowiedzialności naszej lub użytkownika za szkody spowodowane winą umyślną.

  Wyłączenia i ograniczenia wskazane w niniejszym Punkcie lub w innych częściach Regulaminu: (a) podlegają ograniczeniom wskazanym w poprzednim przepisie; (b) dotyczą wszelkiej odpowiedzialności mogącej powstać na gruncie Regulaminu lub Polityki Prywatności w związku z zakresem przedmiotowym Regulaminu i Polityki Prywatności, wliczając odpowiedzialność kontraktową, deliktową lub inną jej podobną oraz (c) nie dotyczą Konsumentów.

  W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami, tak dalece jak jest to możliwe w ramach prawa właściwego:

  1. nie odpowiadamy za żadne szkody jakiegokolwiek rodzaju, chyba że szkoda powstała z naszej winy umyślnej. Rękojmia oraz jakakolwiek odpowiedzialność wynikająca z instytucji podobnych do rękojmi zostaje niniejszym wyłączona;
  2. nie odpowiadamy za żadną utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania zarówno naszego jak i użytkownika.

  Nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody powstałe w związku ze zdarzeniem lub zdarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą.

  W przypadku gdy dane w Danych Pojazdu pochodzą z National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS), korzystanie ze Strony oznacza zaakceptowanie ograniczeń odpowiedzialności wskazanych przez NMVTIS, które składają się na postanowienia niniejszego Regulaminu i są dostępne pod adresem http://vehiclehistory.gov/nmvtis/, jak i na Stronie. W przypadku gdy dane w Danych Pojazdu pochodzą z baz danych National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Edmunds lub Vehicle & Operator Services Agency (VOSA), korzystanie ze Strony oznacza zaakceptowanie regulaminów tych baz danych, chyba że postanowienia tych regulaminów dotyczą wyłącznie bezpośrednich użytkowników tych stron.

 10. Zwolnienie ze zobowiązań

  Użytkownicy niebędący Konsumentami zwalniają nas od rekompensaty wszelkich strat, szkód, odszkodowań, kosztów, odpowiedzialności i wydatków (w tym kosztów związanych z jakimikolwiek postępowaniami oraz każdej zapłaconej przez nas osobie trzeciej kwoty tytułem ugody) związanych z jakimkolwiek naruszeniem przez użytkownika niniejszego Regulaminu, oraz są zobowiązani do zwrócenia nam poniesionych przez nas kosztów, o których mowa powyżej.

 11. Naruszenia Regulaminu

  Z zastrzeżeniem wszelkich innych naszych uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu, w przypadku naruszenia przez użytkownika w jakikolwiek sposób niniejszego Regulaminu, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za właściwe w celu reakcji na naruszenie, wliczając w to zawieszenie dostępu użytkownika do Strony, uniemożliwienie dostępu do Strony użytkownikowi, zablokowanie dostępu do Strony dla danego adresu IP, skontaktowanie się z provider-em Internetu użytkownika w celu zablokowania dostępu do Strony, lub skierowania sprawy na drogę sądową.

 12. Zmiana postanowień Regulaminu

  Regulamin może być zmieniany przez umieszczenie jego nowej wersji na Stronie. W przypadku gdy użytkownik udostępni nam swoje dane osobowe, w szczególności adres e-mail, i gdy będziemy świadczyli na jego rzecz usługi w trakcie zmiany niniejszego Regulaminu, poinformujemy takiego użytkownika o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail.

  W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami zmiana naszych informacji kontaktowych nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

  W przypadku zmiany adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji, użytkownicy są zobowiązani do uaktualnienia tego adresu na Stronie.

 13. Cesja

  Użytkownicy nie mogą przenosić, udostępnić innym lub w inny sposób rozporządzać swoimi prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu, jak i zaciągać zobowiązania odnośnie tych praw i obowiązków.

 14. Klauzula salwatoryjna

  W przypadku gdy którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zastanie uznane przez sąd lub inną właściwą władzę za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają wiążące. Jeżeli nieważne lub bezskuteczne postanowienie byłoby ważne po usunięciu jego części, ta część będzie uznana za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie uznawana za obowiązującą.

 15. Wyłączenie praw osób trzecich

  Regulamin określa wyłącznie relacje między nami a użytkownikami Strony i nie przewiduje żadnych uprawnień dla osób trzecich ani nie uprawnia ich do powoływania się na którekolwiek z jego postanowień lub żądania wykonania tych postanowień. Wykonanie postanowień Regulaminu nie wymaga uzyskania zgody jakiejkolwiek osoby trzeciej.

 16. Całość umowy

  Niniejszy Regulamin, łącznie z naszą Polityką Prywatności i cenami usług wskazanymi na Stronie, stanowi umowę między nami a użytkownikiem odnośnie korzystania ze Strony i zastępuje wszelkie wcześniejsze regulacje dotyczące korzystania ze Strony.

 17. Dostęp dla konsumentów do systemu informacyjnego NMVTIS - wyłączenie odpowiedzialności

  Krajowa Baza Informacji o Tytule Prawnym do Pojazdów Samochodowych (The National Motor Vehicle Title Information System) (NMVTIS) jest elektronicznym system zawierającym informacje o wybranych pojazdach samochodowych zarejestrowanych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. NMVTIS został stworzony z zamiarem udostępniania wiarygodnych informacji dotyczących tytułu prawnego oraz historii pojazdów samochodowych, jednakże nie zawiera szczegółowych danych na temat historii, serwisowania i napraw pojazdów.


  Zgodnie z obowiązującym na terenie USA prawem federalnym, wszystkie stany, towarzystwa ubezpieczeniowe, jak również złomowiska i punkty odzyskiwania części z uszkodzonych samochodów są zobowiązane do zgłaszana i przekazywania odpowiednich danych do NMVTIS. Jednakże, niektóre stany nie wdrożyły jeszcze procedury przekazywania danych do NMVTIS, z związku z czym zasób danych zgromadzonych w systemie NMVTIS nie obejmuje wszystkich pojazdów samochodowych zarejestrowanych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Obecnie nie istnieje jednolity dla wszystkich stanów system przekazywania informacji do NMVTIS; niektóre stany dostarczają informacje w czasie rzeczywistym (z chwilą przejścia tytułu prawnego w wyniku zawartej transakcji), podczas gdy inne stany dostarczają informacje z opóźnieniem 24 godzin lub nawet kilku dni.


  W przypadku, gdy odnośnie danego pojazdu towarzystwo ubezpieczeniowe (lub inny właściwy podmiot) nie orzekło nigdy "szkody całkowitej" lub dany pojazd nie został oznaczony przez stanową agencję rejestrującą tytuły prawne do pojazdów, system NMVTIS może nie zawierać danych na temat wcześniejszych istotnych uszkodzeń pojazdu. Odmiennie, towarzystwo ubezpieczeniowe może być zobowiązane do zgłoszenia "szkody całkowitej" nawet jeśli pojazd nie został uznany w stanie jego rejestracji za "przeznaczony na części" lub "złom".

 18. Zasób danych w systemie NMVTIS obejmuje

  • Informacje przekazywane przez stanowe agencje uczestniczące w procesie rejestracji tytułu prawnego pojazdu.
  • Informacje dotyczące samochodów osobowych, autobusów, ciężarówek, motocykli, pojazdów służących rekreacji, camperów (domy na kółkach) oraz traktorów. Obecnie zasób danych zgromadzonych w NMVTIS może nie obejmować pojazdów wykorzystywanych w celach handlowych, jeśli pojazdy te nie zostały ujęte w pierwotnej stanowej bazie danych stanowiącej rejestr tytułów prawnych do pojazdów (w niektórych stanach dane dotyczące powyższej kategorii pojazdów są przetwarzane przez odrębne agencje stanowe), przy czym system NMVTIS może zostać w przyszłości poszerzony o wspomniane dane.
  • Informacje dotyczące "kategorii” przyznanych przez stanowe agencje uczestniczące w procesie rejestracji tytułu prawnego pojazdu. Rodzaje kategorii i ich definicje różnią się między stanami, jednakże mogą stanowić cenne źródło informacji o aktualnym stanie pojazdu i historii jego obsługi i użytkowania.
  • Aktualny przebieg zgłoszony do stanowego rejestru tytułów pranych.
  • Informacje przekazywane przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz stacje recyklingu pojazdów, w tym złomowiska i punkty odzyskiwania części z uszkodzonych samochodów, zobowiązane prawnie do zgłaszania odpowiednich danych do systemu, od dnia 31 marca 2009 r. Powyższe dane obejmują informacje o ewentualnym orzeczeniu przez towarzystwo ubezpieczeniowe "szkody całkowitej".
  • Informacje dostarczane przez złomowiska i punkty odzyskiwania części z uszkodzonych samochodów otrzymujące "gotówkę za wraki" (ang. cash for cluncers) w rozliczeniu na podstawie Programu wprowadzonego Ustawą o Wsparciu Recyklingu Pojazdów Samochodowych z 2009 roku (ang. Consumer Assistance to recycle and Save Act of 2009 (CARS)).

  W przypadku, gdy odnośnie danego pojazdu towarzystwo ubezpieczeniowe (lub inny właściwy podmiot) nie orzekło nigdy „szkody całkowitej” lub dany pojazd nie został oznaczony przez stanową agencję rejestrującą tytuły prawne do pojazdów, system NMVTIS może nie zawierać danych na temat wcześniejszych istotnych uszkodzeń pojazdu. Odmiennie, towarzystwo ubezpieczeniowe może być zobowiązane do zgłoszenia „szkody całkowitej” nawet jeśli pojazd nie został uznany w stanie jego rejestracji za "przeznaczony na części" lub "złom".

  Szczegółowe informacje dotyczące interpretacji danych zawartych w zasobach systemu NMVTIS oraz wyjaśnienia oznaczeń nadanych pojazdom przez stanowe agencje uczestniczące w procesie rejestracji tytułu prawnego pojazdu są dostępne stronie internetowej pod adresem: www.vehiclehistory.gov.

 19. Prawo właściwe i jurysdykcja

  Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu podlegać będą wyłącznej jurysdykcji polskich sądów.

  W przypadku użytkowników będących Konsumentami, których miejsce zamieszkania jest zlokalizowane w Polsce w dacie zawarcia umowy o dostarczenie Danych Pojazdu, wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem lub Polityką Prywatności podlegać będą wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

Niniejszy dokument został zmieniony po raz ostatni 2014.12.23 10:10:00 UTC/GMT +1.