Kupujesz auto? Sprawdź VIN bo warto!

Regulamin Programu Partnerskiego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin Programu Partnerskiego serwisu Autoiso (zwany dalej ”Regulaminem”) określa warunki współpracy między Autoiso sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Gnieźnieńska 12, Katowice 40-142, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000840558, NIP: PL6342976575, REGON: 386039655, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 8 000 zł (zwaną dalej „Organizatorem”), jako właścicielem serwisów internetowych Autoiso w domenach: www.automo.pl (zwanych dalej łącznie „Serwisem”), a podmiotami, które będą promowały Serwis i pozyskiwały nowych klientów dla usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie (zwanymi dalej „Partnerami”).

2. UZYSKANIE STATUSU PARTNERA I ZAWARCIE UMOWY

2.1. O status Partnera mogą ubiegać się wyłącznie:

2.1.1. osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące jej rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończony 18 rok życia i nie są konsumentami w rozumieniu prawa;

2.1.2. podmioty inne niż osoby fizyczne, mające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innych krajów, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu; które w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą są uprawnione do zarządzania treścią określonej strony internetowej z możliwością zamieszczenia na niej odnośników do Serwisu i materiałów reklamowych Serwisu, która nie jest stroną w ramach portalu społecznościowego takiego jak np. Facebook (zwanej dalej „Stroną”), w szczególności podmiotom będącym właścicielami Stron. Warunki te powinny być spełniane przez cały okres posiadania statusu Partnera.

2.2. Podmiot ubiegający się o uzyskanie statusu Partnera powinien:

2.2.1. zapoznać się z Regulaminem, a także z tematyką Serwisu oraz regulaminem i polityką prywatności Serwisu;

2.2.2. złożyć wniosek o uzyskanie takiego statusu przez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie. W formularzu należy podać informacje zgodne z prawdą.

2.3. Wniosek o uzyskanie statusu Partnera podlega rozpatrzeniu przez Organizatora, który może zwracać się do podmiotu ubiegającego się o status Partnera o podanie dodatkowych informacji lub przedstawienie określonych dokumentów.

2.4. Uzyskanie statusu Partnera następuje z chwilą zawarcia przez Organizatora z podmiotem ubiegającym się o status Partnera umowy o współpracy (zwanej dalej „Umową”). Regulamin jest częścią Umowy. Umowa zostaje zawarta po złożeniu w Serwisie wniosku o uzyskanie statusu partnera Serwisu, z chwilą otrzymania przez Partnera od Organizatora e-maila z informacją o przyznaniu statusu Partnera i udostępnieniu Partnerowi na czas trwania Umowy jego panelu w Serwisie (zwanego dalej „Panelem”).

2.5. Organizator może nie zawrzeć Umowy z podmiotem ubiegającym się o status Partnera wedle własnego uznania, bez podawania przyczyny tej decyzji.

2.6. W przypadku zmiany danych Partnera podanych we wniosku o uzyskanie statusu Partnera lub zaewidencjonowanych w Panelu, Partner ma obowiązek samodzielnie zaktualizować dane zaewidencjonowane w Panelu w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany, w zakresie, na jaki będą pozwalały jego uprawnienia do zarządzania Panelem.

2.7. Partner może posiadać tylko jeden Panel.

3. OBOWIĄZKI PARTNERA

3.1. Partner jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz obowiązującego prawa.

3.2. Partner jest zobowiązany do umieszczenia na Stronie udostępnionych przez Organizatora w Panelu odnośników (hiperłączy), które po ich wybraniu (kliknięciu) przez osoby odwiedzające Stronę będą odsyłały do Serwisu, i do umieszczenia na Stronie materiałów reklamowych. Odnośniki do Serwisu i materiały reklamowe powinny być umieszczane na Stronie zgodnie z instrukcjami podanymi przez Organizatora lub w sposób z nim uzgodniony.

3.3. Organizator ma prawo żądać usunięcia odnośników do Serwisu lub materiałów reklamowych Serwisu z określonej Strony.

3.4. Partner nie ma prawa wprowadzać zmian w materiałach przekazanych mu przez Organizatora bez uprzedniej zgody Organizatora.

3.5. Partner jest zobowiązany do promowania Serwisu i stosowania odnośników do Serwisu na Stronie w sposób nienaruszający przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów.

3.6. Przekierowanie ze Strony do Serwisu powinno być możliwe tylko wskutek dobrowolnego i celowego działania (tzw. kliknięcia lub dokonania wyboru w inny sposób) osoby odwiedzającej Stronę, która nie działa na zlecenie Partnera. Partner nie może:

3.6.1. stosować odnośnika (hiperłącza) aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze Strony, chyba że Strona nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie do innej Strony;

3.6.2. stosować rozwiązań powodujących automatyczne otwarcie Serwisu w osobnych oknach przeglądarki w wyniku wejścia na Stronę lub wyjścia z niej (tzw. popup, popunder, popexit);

3.6.3. umieszczać stron w domenie Serwisu w systemach typu click-harvester, wymiany ruchu na stronach internetowych w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona w tej domenie;

3.6.4. wykorzystywać materiałów pobieranych bezpośrednio z serwera Organizatora (hotlinkowanie), chyba że Organizator wyrazi na to zgodę w określonym zakresie;

3.6.5. uzależniać dostępu do usług oferowanych na Stronie od wybrania odnośnika do Serwisu lub kliknięcia w reklamę Serwisu, a następnie dokonania zakupu w Serwisie;

3.6.6. rozpowszechniać informacji o Stronie w sposób noszący znamiona rozpowszechniania niezamówionej informacji handlowej, w szczególności uporczywie rozpowszechniać tych informacji masowo, w dowolny sposób (np. przez: e-mail, listy lub grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.), tj. stosować tzw. spamming, lub w inny sposób naruszać prawo do prywatności osób, którym udostępniany jest odnośnik do Serwisu;

3.6.7. podawać się za Organizatora lub właściciela Serwisu na Stronie lub w jakimkolwiek innym miejscu;

3.6.8. stosować reklam Organizatora oraz jego usług lub produktów w systemie Google Adwords z użyciem haseł używanych do tych usług lub produktów.

3.7. Organizator ma prawo zawiesić wykonywanie Umowy na okres do 3 miesięcy bez podawania przyczyny.

4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

4.1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał prawidłowo i stabilnie, jednak Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

4.1.1. dysfunkcję Serwisu spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora;

4.1.2. brak możliwości zapisania pliku „cookie” osoby przekierowanej ze Strony do Serwisu.

4.2. Organizator odpowiada tylko za szkody rzeczywiste wyrządzone umyślnie.

5. WYNAGRODZENIE PARTNERA

5.1. Za wykonywanie obowiązków na podstawie Umowy i Regulaminu Partnerowi przysługuje wynagrodzenie (zwane dalej „Wynagrodzeniem”).

5.2. Wysokość Wynagrodzenia jest uzależniona od liczby osób przekierowanych ze Strony do Serwisu, które dokonały zakupu usług lub produktów w Serwisie, co będzie określane w następujący sposób:

5.2.1. w skutek pierwszego wejścia do Serwisu danej osoby przekierowanej ze Strony w systemie informatycznym tej osoby jest zapisany plik 'cookie’, który pozwala na identyfikację danego klienta Serwisu i jego wizyt w Serwisie jako dokonanych w wyniku pierwszego przekierowania z określonej Strony określonego Partnera;

5.2.2. jeśli klient Serwisu, w którego systemie informatycznym został już zapisany plik 'cookie’ identyfikujący określonego Partnera, zostanie w przyszłości przekierowany do Serwisu ze Strony innego Partnera, to dotychczasowy 'cookie’ identyfikujący Partnera, z którego Strony nastąpiło wcześniejsze przekierowanie, zostanie zastąpiony („nadpisany”) nowym plikiem 'cookie’ identyfikującym Partnera, z którego Strony nastąpiło obecne przekierowanie, ponieważ w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik 'cookie’ identyfikujący Partnera – od tego czasu Partnerowi, którego plik 'cookie’ został zastąpiony przez inny analogiczny plik identyfikujący innego Partnera, nie będzie przysługiwało Wynagrodzenie;

5.2.3. Partnerowi naliczane jest Wynagrodzenie automatycznie, gdy w chwili składania zamówienia w Serwisie w systemie informatycznym danego klienta Serwisu zapisany jest plik 'cookie’ tego Partnera;

5.2.4. czas ważności pliku cookie wynosi co do zasady 3 miesiące, ale może ulegać zmianom, o których Partnerzy będą informowani e-mailem. Aktualna ważność jest widoczna w Panelu;

5.2.5. stawki Wynagrodzenia od dokonania zakupu usług lub produktów w Serwisie przez osobę, która została przekierowana do Serwisu ze Strony, udostępniane są Partnerowi w czasie składania wniosku o uzyskanie statusu Partnera, a następnie ich aktualna wysokość jest widoczna w Panelu;

5.2.6. Organizator ma prawo do zmiany stawek Wynagrodzenia przez przesłanie treści nowych wysokości tych stawek na adres e-mail Partnera lub zamieszczenie informacji o tych zmianach w Panelu.

5.3. Partner może żądać wypłaty Wynagrodzenia, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

5.3.1 łączna wysokość niewypłaconego Wynagrodzenia na podstawie rozliczenia dostępnego w Panelu będzie równa lub wyższa 100 zł brutto;

5.3.2 wypłaty Wynagradzania można żądać nie częściej niż raz na miesiąc kalendarzowy;

5.3.3 wypłacone może być tylko Wynagrodzenie naliczone za okres nie więcej niż 360 dni wstecz od daty żądania wypłaty (wystawienia faktury VAT przez Partnera i doręczenia jej Organizatorowi) – w związku z tym naliczenia Wynagrodzenia zarejestrowane w Panelu, co do których Partner nie wystawił Organizatorowi faktury VAT w terminie 360 dni od dnia zarejestrowania tych naliczeń w Panelu, będą usuwane z Panelu jako wygasłe.

5.4. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie elektronicznej faktury VAT doręczanej Organizatorowi przez Partnera za pośrednictwem e-maila i zgłoszenia żądania wypłaty w Panelu. Faktura VAT powinna opiewać na kwotę, jaka wynika z rozliczenia dostępnego w Panelu.

5.5. Przy doręczeniu faktury VAT Organizatorowi Partner powinien podać dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za odbiór płatności.

5.6. Termin płatności faktury VAT nie powinien być krótszy niż 30 dni. Wypłata następuje przelewem.

5.7. Wynagrodzenie będzie rozliczane tylko w walucie PLN, za wyjątkiem domeny www.automo.com w ramach Serwisu, gdzie Wynagrodzenie będzie rozliczane w walucie EUR. Jeśli podstawa do obliczenia Wynagrodzenia będzie wyrażona w walucie innej niż PLN, zostanie ona przeliczona na walutę PLN wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP, właściwego dla dnia rozliczenia. Jeśli podstawa do obliczenia Wynagrodzenia w domenie www.automo.com będzie wyrażona w walucie innej niż EUR, zostanie ona przeliczona na walutę EUR wg kursu średniego ogłaszanego przez EBC, właściwego dla dnia rozliczenia. Kwoty podane w walucie PLN w tym Regulaminie w przypadku domeny www.automo.com będą przeliczane na walutę EUR wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP, właściwego dla dnia rozliczenia.

5.8. Wynagrodzenie podlegające wypłacie zostanie pomniejszone o należności, które Organizator zobowiązany jest odprowadzić na rzecz określonych podmiotów na podstawie przepisów prawa.

5.9. Organizator ma prawo wstrzymania wypłaty Wynagrodzenia w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Partnera lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie uprawnia Partnera do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. Organizator może wtedy wezwać Partnera do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie pod rygorem wypowiedzenia Umowy i utraty prawa do Wynagrodzenia.

5.10. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Organizatora z przyczyn leżących po stronie Partnera lub jeśli dane stanowiące podstawę wyliczenia tego Wynagrodzenia powstały w wyniku naruszenia Regulaminu lub Umowy przez Partnera.

5.11. W przypadku rozwiązania Umowy Partner może zażądać wypłaty niewypłaconego jeszcze Wynagrodzenia. Jeżeli jednak kwota ta na dzień rozwiązania Umowy będzie niższa niż 50 zł brutto, nie będzie ona wypłacana, ale zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udostępniania Partnerowi Panelu i zamknięcia tego dostępu.

6. PRAWA AUTORSKIE

6.1. Organizator udziela Partnerowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usług, logotypów, nazw domen i innych wyróżniających cech marek Organizatora, w zakresie ograniczonym wyłącznie do korzystania przez Partnera z materiałów reklamowych Organizatora udostępnianych w Panelu w celach określonych w Regulaminie.

6.2. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów reklamowych – powielanie materiałów techniką cyfrową, a w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wyświetlenie, odtworzenie lub udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6.3. Licencja zostaje udzielona na czas obowiązywania Umowy i może zostać w dowolnym momencie wypowiedziana przez Organizatora ze skutkiem natychmiastowym.

7. DANE OSOBOWE

Dane osobowe podawane we wniosku o uzyskanie statusu Partnera, podczas przekazywania Organizatorowi ewentualnych dalszych informacji lub dokumentów przed podpisaniem Umowy, a także w trakcie obowiązywania Umowy, są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Polityką prywatności Serwisu opublikowaną w Serwisie, a odpowiednia informacja o przetwarzaniu danych jest udostępniana Partnerowi przed zawarciem Umowy.

8. CESJA

Partner nie może przekazać praw wynikających z Umowy innym podmiotom bez zgody Organizatora.

9. ZMIANA REGULAMINU

9.1. Organizator może zmienić Regulamin.

9.2. O zmianach Partnerzy zostaną poinformowani niezwłocznie po ich opublikowaniu w Serwisie i uwzględnieniu w zamieszczonym tam tekście Regulaminu.

9.3. Brak wypowiedzenia Umowy niezwłocznie po wprowadzeniu zamian Regulaminu oznacza ich akceptację ze strony Partnera.

10. ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

10.1. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie i bez podawania przyczyny, w szczególności w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu. Wypowiedzenie Umowy może zostać dokonane przez zawiadomienie o tym Partnera na podany przez niego w Panelu adres e-mailowy lub przez trwałe pozbawienie Partnera dostępu do Panelu.

10.2. Partner jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Wypowiedzenie Umowy może zostać dokonane przez zawiadomienie o tym Organizatora na jego adres e-mailowy.

10.3. Umowa wygasa z dniem likwidacji Serwisu przez Organizatora.

10.4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Partner zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia ze Strony wszystkich odnośników do Serwisu lub materiałów reklamowych Serwisu pod rygorem utraty prawa do żądania niewypłaconego Wynagrodzenia.

11. KOMUNIKACJA

Komunikacja między Organizatorem a Partnerem na podstawie Umowy odbywać się będzie co do zasady za pośrednictwem e-maila oraz Panelu, chyba że uzgodniono inaczej.

12. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

12.1. Regulamin podlega prawu polskiemu.

12.2. Wszelkie spory powstałe w związku z Regulaminem podlegać będą wyłącznej jurysdykcji polskich sądów.

12.3. Sądem właściwym do rozstrzygania takich sporów będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.